Zone V, veldstation, Hendrik Vermeulen

zone V, fieldstation