zone B, veldstation, Hendrik Vermeulen

zone B, fieldstation

lived & worked in this fieldstation from 1999 - 2017  [year 34 - 52]